პოსტები

შშმ პირთა ხელშეწყობა – სამედიცინო მოდელი VS სოციალური მოდელი

შშმ პირთა უფლებების უზრუნველყოფის მიმართულებით, მსოფლიოში აღიარებულია ერთმანეთისაგან განსხვავებული ორი მოდელი – სამედიცინო და სოციალური. აღსანიშნავია, რომ გაეროს კონვენცია მთლიანად ეფუძნება სოციალურ მოდელს, რომელიც წარმატებით გამოიყენება ევროპის ბევრ ქვეყანაშიც. საქართველოში სოციალურ მოდელზე გადასვლა და ახალი მოდელის პილოტირება 2010 წლიდან იყო გათვალისწინებული, თუმცა შშმ პირთა სტატუსის გასაზღვრა ჯერაც სამედიცინო მოდელით ხდება.

წყალდიდობის პრევენციისა და მზადყოფნის ღონისძიებები

წყალდიდობის პრევენცისა და მზადყოფნის  ღონისძიებები

გლობალური დათბობის პროცესის დაჩქარებას ხელი შეუწყო გარემოზე ადამიანის უკონტროლო ზემოქმედებამ და საშიში, შეუქცევადი პროცესების გააქტიურებამ. საქართველო, თავისი რელიეფისა და კლიმატური პირობების გამო, საგრძნობლად მოწყვლადია სხვადასხვა სახის ბუნებრივი საფრთხეების მიმართ. ბუნებრივია, დიდია საზოგადოების ინტერესი იმის შესახებ, რა ბერკეტებს ფლობს სახელმწიფო მსგავსი მოვლენების აღკვეთის, პრევენციისა და შედეგების შერბილების თვალსაზრისით. 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ხელშეწყობა

შშმ პირთა ხელშეწყობა

სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს და ხელი შეუწყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების რეალიზებას, განახორციელოს მათთვის განკუთვნილი პოლიტიკა/პროგრამები. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეისწავლა შშმ პირთა ხელშეწყობის მიზნით 2017-20189 წლებში განხორციელებული ღონისძიებები, გამოავლინა ამ მიმართულებით არსებული ნაკლოვანებები და გასცა შესაბამისი რეკომენდაციები.

რამდენად უზრუნველყოფილია ჯანსაღი კონკურენტული გარემო

რამდენად უზრუნველყოფილია ჯანსაღი კონკურენტული გარემო

კონკურენცია და მომხმარებელთა უფლებების დაცვა მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისა და სიღარიბის შემცირებისთვის. სახელმწიფოს და შესაბამისი ინსტიტუციების მიზანია, ხელი შეუწყონ კონკურენციის განვითარებას და აღკვეთონ ყველა ქმედება, რომე-ლიც არასამართლიან გარემოში აყენებს ბაზრის მოთამაშეებსა და მომხმარებელს. აუდიტორებმა შეისწავლეს, რამდენად საკმარისია ქვეყანაში არსებული რეგულაციები კონკურენტული გარემოს შექმნისა და მომხმარებელთა ინტერესების გათვალისწინებისთვის.

უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა სკოლებში

უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა სკოლებში

ზოგადი განათლების ხარისხის ამაღლებისა და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებისთვის მნიშვნელოვანია ძალადობისგან თავისუფალი, უსაფრთხო და პოზიტიური საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა. ფიზიკური გარემოს გარდა, განსაკუთრებული როლი ენიჭება მოსწავლეთა ცნობიერებას საკუთარი უფლებების შესახებ. აუდიტორებმა შეისწავლეს, რამდენად უზრუნველყოფილია სკოლებში უსაფრთხო ფიზიკური გარემო და რამდენად ეფექტიანია სამოქალაქო განათლების მიმართულებით ცნობიერების ამაღლების პროცესი. 

რა გამოწვევების წინაშეა დედაქალაქის განაშენიანების პროცესის მართვა

რა გამოწვევების წინაშეა დედაქალაქის განაშენიანების პროცესის მართვა

სამშენებლო სექტორი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქვეყნის ეკონომიკურ, სოციალურ და ურბანულ განვითარებაზე. მშენებლობების უდიდესი ნაწილი თბილისზე მოდის და მზარდი ტენდენციით ხასიათდება. სამშენებლო სექტორის ზრდის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი საკანონმდებლო ლიბერალიზაცია იყო, რამაც პოზიტიურ მხარეებთან ერთად, საფრთხეები შეუქმნა დედაქალაქის მდგრად ურბანულ განვითარებას. აუდიტორებმა შეისწავლეს 2011-2019 წლებში დედაქალაქის განაშენიანების პროცესის სამი მიმართულება…

გამოწვევები ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის პროცესში

გამოწვევები ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის პროცესში

საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში, საქართველოს მთავრობამ 2009 წელს აიღო ვალდებულება, რომ 2020 წლისთვის უზრუნველყოფდა საჯარო სექტორის აღრიცხვისა და ანგარიშგების წესების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობას. სსბასს (IPSAS) არის კერძო სექტორის საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის (ბასს, IFRS) ეკვივალენტი საჯარო სექტორისთვის. ამჟამად, 80-მდე ქვეყანამ დანერგა IPSAS-ის აღრიცხვის პრინციპები და ქვეყნების რაოდენობა მუდმივად იზრდება.

პასუხობს თუ არა განათლების მართვის ინფორმაციული სისტემა მოსწავლის, მშობლისა და მასწავლებლის საჭიროებებს

eschool_xalxi+skola_gr5dzeli

განათლების მართვის ინფორმაციული სისტემის (eSchool) დანერგვა საქართველოს სკოლებში 2015 წლიდან დაიწყო. eSchool-ის მიზანია განათლების სექტორიდან  (სკოლამდელი, ზოგადი,  პროფესიული და უმაღლესი განათლება) ზუსტი მონაცემების შეგროვება და ერთიან ბაზაში ასახვა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეისწავლა, რამდენად ეფექტიანია განათლების მართვის ინფორმაციული სისტემა და შეესაბამება თუ არა არსებული პრაქტიკა თანამედროვე სტანდარტებს.

რამდენად უზრუნველყოფილია ინფექციის პრევენცია და კონტროლი?

რამდენად უზრუნველყოფილია ინფექციის პრევენცია და კონტროლი?

ინფექციის პრევენცია და კონტროლი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უსაფრთხოებისთვის. სამედიცინო მომსახურებასთან ასოცირებული ინფექციები, როგორც ფართოდ გავრცელებული გართულება, არა მხოლოდ დიდ გავლენას ახდენს პაციენტის ავადობაზე, არამედ საგრძნობლად ზრდის სამედიცინო მომსახურების ხარჯებს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, დროის ნებისმიერ მომენტში 100 ჰოსპიტალიზებული პაციენტიდან საშუალოდ 7-10 პაციენტი ინფიცირდება

ინფექციის პრევენცია და კონტროლი – როგორია საერთაშორისო პრაქტიკა?

ინფექციის პრევენცია და კონტროლი – როგორია საერთაშორისო პრაქტიკა?

ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) მონაცემებით, ევროპაში ყოველწლიურად საშუალოდ 4 მილიონი ადამიანი ინფიცირდება სამედიცინო მომსახურებასთან ასოცირებული ინფექციებით, ჯანდაცვის სერვისებზე გაწეული მთლიანი ხარჯის დაახლოებით 10% კი სამედიცინო მომსახურებასთან ასოცირებული ინფექციების მკურნალობასა და სამედიცინო შეცდომების გამოსწორებაზეა მიმართული. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა საერთაშორისო პრაქტიკა შეისწავლა.

სტომატოლოგიური დაწესებულებების 54% ვერ აკმაყოფილებს ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის მოთხოვნებს

სტომატოლოგიური დაწესებულებების 54% ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს

2018 წლის მაისის მდგომარეობით, საქართველოში 1526 სტომატოლოგიური დაწესებულება ფუნქციონირებდა. რეგულირების სააგენტოს მიერ 2015-2017 წლების კონტროლის შედეგების მიხედვით, სტომატოლოგიური დაწესებულების 54%-მა ვერ დააკმაყოფილა ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის მოთხოვნები. ყველაზე მეტი დარღვევა გამოვლინდა დეზინფექციისა და სტერილიზაციის (მრავალჯერადი გამოყენების სამედიცინო იარაღების, საგნებისა და მასალებისათbვის) პროცესში: 2015 წელს აღნიშნული …

რამდენად იყო ჩართული მოსახლეობა ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლაში

რამდენად იყო ჩართული მოსახლეობა ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლაში

ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლაში მოსახლეობის ჩართულობა მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ვინაიდან სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გარკვეული ნაწილი საკარმიდამო ნაკვეთებსა და ეზოებშია მოქცეული. აზიური ფაროსანას გამოზამთრებისა და გამრავლების ადგილები შენობების სახურავები და ნაპრალებია. სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებული 945 ჩანაწერიდან 270 შემთხვევაში მოსახლეობა არ ფლობს ინფორმაციას მავნებელთან ბრძოლის მეთოდების შესახებ. 

იყო თუ არა შესაძლებელი ფაროსანას გავრცელების პრევენცია – აუდიტორებმა საერთაშორისო პრაქტიკა შეისწავლეს

იყო თუ არა შესაძლებელი ფაროსანას გავრცელების პრევენცია – აუდიტორებმა საერთაშორისო პრაქტიკა შეისწავლეს

ფაროსანას შემოჭრის და გავრცელების საფრთხის დროული იდენტიფიცირების შემთხვევაში, სახელმწიფოს შესაძლებლობა ექნებოდა, უფრო ადრე დაეწყო აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის ღონისძიებებისთვის წინასწარი მომზადება, რაც ხელს შეუწყობდა მავნებლების პოპულაციის ლოკალიზებას და კონტროლს გავრცელების შედარებით მცირე არეალზე. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეისწავლა საერთაშორისო პრაქტიკა, რის მიხედვითაც სხვადასხვა ქვეყანა აძლიერებს მონიტორინგის მექანიზმებს. 

უმაღლესი განათლების პრიორიტეტული მიმართულებები შრომის ბაზარს არ შეესაბამება

უმაღლესი განათლების პრიორიტეტული მიმართულებები შრომის ბაზარს არ შეესაბამება

ქვეყნის უმაღლესი განათლების ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის მიხედვით, საქართველომ პრიორიტეტულად აღიარა შვიდი მიმართულება – აგრარული, საბუნებისმეტყველო, სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები, განათლება, ინჟინერია, მიმართულებათაშორისი სპეციალობები. თუმცა ეს პროფესიები შრომის ბაზრის საჭიროებებთან შეუსაბამო აღმოჩნდა. უმაღლესი განათლებისა და შრომის ბაზრის თავსებადობა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეისწავლა.

რამდენად ეფექტურია ოჯახში ძალადობისგან დაცვისა და პრევენციის მექანიზმები

რამდენად ეფექტურია ოჯახში ძალადობისგან დაცვისა და პრევენციის მექანიზმები

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეისწავლა, რამდენად ეფექტიანია ოჯახში ძალადობისგან დაცვისა და პრევენციის მექანიზმები. აუდიტის ანგარიში 2015 წლიდან 2018 წლის მესამე კვარტლის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს. აუდიტორებმა კვლევის პროცესში დაინახეს, რომ რიგ შემთხვევაში ძალადობის ადგილზე გამოძახებული პატრული თუ უბნის ინსპექტორი არ ფლობენ ინფორმაციას ინციდენტის ისტორიასთან დაკავშირებით,რაც ზრდის შემთხვევაზე არაადეკვატური რეაგირების რისკს.

ფედერალური კომპიუტერული სისტემების დაცვის მექანიზმები

ფედერალური ინფორმაციის დაცვა

აშშ-ში საინფორმაციო უსაფრთხოების პროგრამების შემუშავებაზე, განხორციელებასა და შეფასებაზე პასუხისმგებელია ფედერალური სააგენტოები, რომლებიც მოქმედებენ „ფედერალური საინფორმაციო უსაფრთხოების მართვის აქტის“ (FISMA) შესაბამისად. FISMA ასევე ითვალისწინებს დებულებას, რომლის თანახმად აშშ-ის აუდიტის ოფისმა (GAO) პერიოდულად უნდა წარუდგინოს კონგრესს მოხსენება სააგენტოების მიერ ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობის შესახებ.

კლიმატის ცვლილებები და სახიფათო ნარჩენების პოლიგონების მართვა

კლიმატის ცვლილებამ შესაძლოა ბუნებრივი კატასტროფების ინტენსიურობა და სიხშირე გაზარდოს, რაც სერიოზულ საფრთხეს ქმნის აშშ-ის ერთ-ერთი ყველაზე დაბინძურებული სახიფათო ნარჩენების პოლიგონების ქსელის − „სუპერფონდისთვის“. აღსანიშნავია, რომ პოლიგონების დაახლოებით 90% არაფედერალურ მიწებზე მდებარეობს, GAO-მ შეისწავლა, რამდენად მაღალია რისკი, რომ ბუნებრივმა საფრთხეებმა (მაგალითად, ტყის ხანძრებმა და წყალდიდობებმა) პოლიგონების დაზიანება და გააქტიურება გამოიწვიოს.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეთა ხელშეწყობა

აშშ-ის განათლების დეპარტამენტი, ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ, ამუშავებს საჯარო სკოლებიდან მიღებულ ინფორმაციას მოსწავლეთა განათლების უფლებების შეზღუდვისა და იზოლირების ფაქტების შესახებ, რათა ხელი შეუწყოს ანტიდისკრიმინაციული კანონის აღსრულებას. აშშ-ის აუდიტის ოფისმა გამოიკვლია, რომ ზოგიერთმა სკოლამ „შეზღუდვებისა და იზოლირების ფაქტების“ აღრიცხვისას დისკრიმინაციის ყველა შემთხვევა არ დააფიქსირა, რაც საბოლოო მონაცემების ცდომილების მიზეზი გახდა.

საირიგაციო ტექნოლოგიები წყლის დეფიციტის შემთხვევაში

მიუხედავად იმისა, რომ საირიგაციო სისტემა ათასწლეულებს ითვლის, ეს ტექნოლოგია დღემდე ვითარდება და უმჯობესდება. 2015 წელს აშშ-ის მასშტაბით ირიგაციაში 75-115 ტრლნ ლიტრი წყალი დაიხარჯა უმეტესად ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში, სადაც წყალი შედარებით მცირე რაოდენობით მოიპოვება და ატმოსფერული ნალექიც იშვიათია. აშშ-ის აუდიტის ოფისმა (GAO) შეისწავლა, რამდენად ეფექტიანად გამოიყენება ხელოვნური მორწყვის მეთოდები და როგორია სამთავრობო სტრატეგია წყლის კონსერვაციის მიმართულებით.

სახელმწიფოს როლი ყოფილი ჯარისკაცების დასაქმებაში

სახელმწიფოს როლი ყოფილი ჯარისკაცების დასაქმებაში

ყოველწლიურად, დაახლოებით, 200 ათასი ამერიკელი ჯარისკაცი ტოვებს სამხედრო სამსახურს და სამოქალაქო ცხოვრებას უბრუნდება. მთავრობის ვალდებულებაა, ყოფილ სამხედროებს, ასევე მათი ოჯახების წევრებს განათლების მიღებასა და კარიერული მიზნების მიღწევაში დაეხმაროს. თავდაცვის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს სამხედრო პირების ჩართვას „გარდამავალი დახმარების პროგრამაში“ (TAP). აშშ-ის აუდიტის ოფისმა (GAO) შეისწავლა, რამდენად გამართულად მუშაობს აღნიშნული პროგრამა. 

კატასტროფებისადმი მდგრადობის კონცეფცია

კატასტროფებისადმი მდგრადობის კონცეფცია

2005 წლიდან, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბუნებრივ კატასტროფებთან ბრძოლისთვის განხორციელებული ფედერალური დაფინანსება ნახევარ ტრილიონ აშშ დოლარს აღწევს. სპეციალისტების მოსაზრებით, რაც უფრო გაიზრდება სტიქიური უბედურებების სიმძაფრე და რაოდენობა, მით უფრო მნიშვნელოვანი გახდება ფედერალური დახმარების საჭიროებაც. სტატისტიკური ინფორმაციით, 1980 წლიდან შტატებში დაფიქსირდა 254 ბუნებრივი კატასტროფა, რამაც ჯამში, ქვეყანა 1.7 ტრილიონი აშშ დოლარით აზარალა.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის მხარდამჭერი სერვისები

ფსიქიკური ჯანმრთელობის მხარდამჭერი სერვისები

2017 წლის მონაცემებით, დაახლოებით, 57 მლნ ამერიკელს აღენიშნებოდა ფსიქიკური პრობლემები (მათ შორის, დეპრესია, ნარკოდამოკიდებულებით გამოწვეული დაავადებები და სხვ.), მათგან 70%-ს სამედიცინო სერვისებით არ უსარგებლია მიუხედავად იმისა, რომ მკურნალობის შედეგად შეძლებდა დაავადების სიმპტომების მართვასა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას. აშშ-ის აუდიტის ოფისის (GAO) შეფასებით,  ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანთა უმრავლესობა თვლის, რომ მკურნალობას არ საჭიროებს.

ქალთა დასაქმება ტექნიკურ სექტორში

ქალთა დასაქმების ტენდენციები ტექნიკურ სექტორში

ტექნიკური პროფილის კომპანიები ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების წყაროა, თუმცა არსებობს მოსაზრება, რომ აღნიშნულ სფეროში, გენდერული თვალსაზრისით, კადრების შერჩევის არათანაბარი პირობებია. აშშ აუდიტის ოფისმა (GAO) გამოიკვლია ტექნიკურ სექტორში დასაქმების ტენდენციები და შეისწავლა, როგორ რეაგირებენ დისკრიმინაციის ფაქტებზე დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების კომისია და კონტრაქტების შესრულების ფედერალური პროგრამის სამსახური. 

როგორ ყიდულობს მთავრობა სახელმწიფო მიწებს

როგორ ყიდულობს მთავრობა სახელმწიფო მიწებს

მიწისა და წყლის კონსერვაციის ფონდი (LWCF) არის აშშ-ის სახაზინო სამსახური, რომელიც დაარსდა 1965 წელს სუფთა ჰაერზე დასვენების ხელმისაწვდომობის შენარჩუნების, განვითარებისა და უზრუნველყოფის მიზნით. ფონდის ყოველწლიური ბიუჯეტი 900 მლნ აშშ დოლარია, რაც, პირველ რიგში, ნავთობისა და გაზის იჯარის გადასახადებიდან ივსება. GAO-მ შეისწავლა 2014-2018 წლებში ფონდის მიერ განხორციელებული პროგრამები, ასევე 2013-2017 წლებში LWCF-ის თანხებით შეძენილი ფედერალური მიწები და  შესყიდვის მეთოდები.

ელექტროქსელის კიბერუსაფრთხოება

ელექტროქსელის კიბერუსაფრთხოება

ელექტროქსელი ელექტროენერგიის კომერციული გენერირების, გადაცემისა და განაწილების სისტემაა, რომელიც ელექტროხაზებსა და სხვა ინფრასტრუქტურას მოიცავს. ელექტროქსელი გადამწყვეტ როლს ასრულებს არა მარტო ყოველდღიურ ცხოვრებაში, არამედ სასიცოცხლო მნიშვნელობის მატარებელია, მაგალითად, სასწრაფო სამედიცინო დაწესებულებებისა და ფინანსური სტრუქტურებისთვის. შესაბამისად, ქსელის სტაბილურობა აშშ-ის ერთ-ერთ მთავარ ეროვნულ ინტერესს წარმოადგენს.

ოპიოიდური რეცეპტების გაცემის რისკები

ოპიოიდური რეცეპტების გაცემის რისკები

ოპიოიდური რეცეპტების ბოროტად გამოყენებამ შესაძლოა დოზის გადაჭარბება და უფრო მეტიც, ლეტალური შედეგი გამოიწვიოს. 2016 წელს, აშშ-ში მოქმედი ჯანდაცვის დაზღვევის პროგრამის − „მედიქეას“ ფარგლებში, 14 მლნ-ზე მეტმა ბენეფიციარმა მიიღო ოპიოიდური მედიკამენტები, რომელთა საერთო ღირებულება 4.1 მლრდ დოლარია. აშშ აუდიტის ოფისმა (GAO)  გამოავლინა არასწორი ქმედებები და რისკები, მათ შორის, ერთი და იმავე ადამიანისთვის რამდენიმე ოპიოიდის სხვადასხვა წყაროდან მიღების შემთხვევები. 

სამედიცინო ისტორია − პაციენტის უფლებები

სამედიცინო ისტორია − პაციენტის უფლებები

თუ პაციენტი სამედიცინო ისტორიის ასლს მოითხოვს, სამკურნალო დაწესებულებამ ის უნდა დააკმაყოფილოს, – ასეთია კანონი. თუმცა, ბევრი ბენეფიციარისთვის, კანონსა და რეალობას შორის საკმაოდ დიდი ნაპრალი შეიძლება არსებობდეს. აშშ აუდიტის ოფისმა (GAO) შეისწავლა პროვაიდერებსა და პაციენტებს შორის სამედიცინო ისტორიების გაცემასთან დაკავშირებული პრობლემები და დაადგინა, რომ ხშირად პაციენტები დოკუმენტების ასლების მიღებაში არარეალურად მაღალ ფასს იხდიან.

STEM საგანმანათლებლო პროგრამები

STEM საგანმანათლებლო პროგრამები

მეცნიერების, ტექნოლოგიის, ინჟინერიისა და მათემატიკის (STEM) საგანმანათლებლო პროგრამები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში სტუდენტების გადამზადებისა და ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მხრივ. როგორც აშშ აუდიტის სამსახურმა (GAO) გაარკვია, 2010-2016 წლებში ფედერალური ინვესტიციები საგანმანათლებლო პროგრამებში შედარებით სტაბილური იყო, თუმცა პროგრამების რაოდენობა 209-დან 163-მდე შემცირდა.  

ტყვიის მავნე ზემოქმედების პრევენცია სკოლებში

ტყვიის მავნე ზემოქმედების პრევენცია სკოლებში

ამერიკის შეერთებული შტატების საჯარო სკოლებში ტყვიის მავნე ზემოქმედების ყველაზე გავრცელებული წყაროა საღებავი, რომელიც 1978  წლამდე  აგებულ  შენობებშია შემორჩენილი. მართალია, შტატების ფედერალურმა მთავრობამ 1978 წლიდან ტყვიის შემცველი საღებავის გაყიდვა აკრძალა, მაგრამ ძველ სკოლებში კვლავაც არსებობს საფრთხე, რომ  ტყვიის მტვრის დაგროვება გამოიწვიოს სხვადასხვა ფაქტორმა, მათ შორის,  ტყვიის შემცველი საღებავიანი კედლების დაზიანებამ, სარემონტო სამუშაოებმა და სხვ.

ხელოვნური ინტელექტი: ახალი შესაძლებლობები, გამოწვევები და შედეგები

ხელოვნური ინტელექტი: ახალი შესაძლებლობები, გამოწვევები და შედეგები

ხელოვნურ ინტელექტს (AI) შეუძლია ადამიანების ცხოვრება და ეკონომიკური კონკურენტუნარიანობა საგრძნობლად გააუმჯობესოს მრავალი მიმართულებით და, ამასთანავე, გაუმკლავდეს საზოგადოების ყველაზე სერიოზულ გამოწვევებს. დღეს არავის უკვირს, რომ ტელეფონს ადამიანის ხმის ან სახის ამოცნობა შეუძლია, თუმცა ცოტამ თუ იცის, რომ ეს შესაძლებლობა სწორედ კომპიუტერულ პროგრამასთან − ხელოვნურ ინტელექტთანაა დაკავშირებული. ექსპერტების აზრით, ხელოვნური ინტელექტი ბადებს ახალ რისკებსაც, 

ძებნა

ტოპ პოსტები

გამოიწერე სიახლე

რამდენად ხშირად ეცნობით ჩვენს ბლოგს?

Loading ... Loading ...