პოსტები

საირიგაციო ტექნოლოგიები წყლის დეფიციტის შემთხვევაში

საირიგაციო ტექნოლოგიები წყლის დეფიციტის შემთხვევაში

მიუხედავად იმისა, რომ საირიგაციო სისტემა ათასწლეულებს ითვლის, ეს ტექნოლოგია დღემდე ვითარდება და უმჯობესდება. 2015 წელს აშშ-ის მასშტაბით ირიგაციაში 75-115 ტრლნ ლიტრი წყალი დაიხარჯა უმეტესად ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში, სადაც წყალი შედარებით მცირე რაოდენობით მოიპოვება და ატმოსფერული ნალექიც იშვიათია. აშშ-ის აუდიტის ოფისმა (GAO) შეისწავლა, რამდენად ეფექტიანად გამოიყენება ხელოვნური მორწყვის მეთოდები და როგორია სამთავრობო სტრატეგია წყლის კონსერვაციის მიმართულებით.

სახელმწიფოს როლი ყოფილი ჯარისკაცების დასაქმებაში

სახელმწიფოს როლი ყოფილი ჯარისკაცების დასაქმებაში

ყოველწლიურად, დაახლოებით, 200 ათასი ამერიკელი ჯარისკაცი ტოვებს სამხედრო სამსახურს და სამოქალაქო ცხოვრებას უბრუნდება. მთავრობის ვალდებულებაა, ყოფილ სამხედროებს, ასევე მათი ოჯახების წევრებს განათლების მიღებასა და კარიერული მიზნების მიღწევაში დაეხმაროს. თავდაცვის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს სამხედრო პირების ჩართვას „გარდამავალი დახმარების პროგრამაში“ (TAP). აშშ-ის აუდიტის ოფისმა (GAO) შეისწავლა, რამდენად გამართულად მუშაობს აღნიშნული პროგრამა. 

კატასტროფებისადმი მდგრადობის კონცეფცია

კატასტროფებისადმი მდგრადობის კონცეფცია

2005 წლიდან, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბუნებრივ კატასტროფებთან ბრძოლისთვის განხორციელებული ფედერალური დაფინანსება ნახევარ ტრილიონ აშშ დოლარს აღწევს. სპეციალისტების მოსაზრებით, რაც უფრო გაიზრდება სტიქიური უბედურებების სიმძაფრე და რაოდენობა, მით უფრო მნიშვნელოვანი გახდება ფედერალური დახმარების საჭიროებაც. სტატისტიკური ინფორმაციით, 1980 წლიდან შტატებში დაფიქსირდა 254 ბუნებრივი კატასტროფა, რამაც ჯამში, ქვეყანა 1.7 ტრილიონი აშშ დოლარით აზარალა.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის მხარდამჭერი სერვისები

ფსიქიკური ჯანმრთელობის მხარდამჭერი სერვისები

2017 წლის მონაცემებით, დაახლოებით, 57 მლნ ამერიკელს აღენიშნებოდა ფსიქიკური პრობლემები (მათ შორის, დეპრესია, ნარკოდამოკიდებულებით გამოწვეული დაავადებები და სხვ.), მათგან 70%-ს სამედიცინო სერვისებით არ უსარგებლია მიუხედავად იმისა, რომ მკურნალობის შედეგად შეძლებდა დაავადების სიმპტომების მართვასა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას. აშშ-ის აუდიტის ოფისის (GAO) შეფასებით,  ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანთა უმრავლესობა თვლის, რომ მკურნალობას არ საჭიროებს.

ქალთა დასაქმება ტექნიკურ სექტორში

ქალთა დასაქმების ტენდენციები ტექნიკურ სექტორში

ტექნიკური პროფილის კომპანიები ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების წყაროა, თუმცა არსებობს მოსაზრება, რომ აღნიშნულ სფეროში, გენდერული თვალსაზრისით, კადრების შერჩევის არათანაბარი პირობებია. აშშ აუდიტის ოფისმა (GAO) გამოიკვლია ტექნიკურ სექტორში დასაქმების ტენდენციები და შეისწავლა, როგორ რეაგირებენ დისკრიმინაციის ფაქტებზე დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების კომისია და კონტრაქტების შესრულების ფედერალური პროგრამის სამსახური. 

როგორ ყიდულობს მთავრობა სახელმწიფო მიწებს

როგორ ყიდულობს მთავრობა სახელმწიფო მიწებს

მიწისა და წყლის კონსერვაციის ფონდი (LWCF) არის აშშ-ის სახაზინო სამსახური, რომელიც დაარსდა 1965 წელს სუფთა ჰაერზე დასვენების ხელმისაწვდომობის შენარჩუნების, განვითარებისა და უზრუნველყოფის მიზნით. ფონდის ყოველწლიური ბიუჯეტი 900 მლნ აშშ დოლარია, რაც, პირველ რიგში, ნავთობისა და გაზის იჯარის გადასახადებიდან ივსება. GAO-მ შეისწავლა 2014-2018 წლებში ფონდის მიერ განხორციელებული პროგრამები, ასევე 2013-2017 წლებში LWCF-ის თანხებით შეძენილი ფედერალური მიწები და  შესყიდვის მეთოდები.

ელექტროქსელის კიბერუსაფრთხოება

ელექტროქსელის კიბერუსაფრთხოება

ელექტროქსელი ელექტროენერგიის კომერციული გენერირების, გადაცემისა და განაწილების სისტემაა, რომელიც ელექტროხაზებსა და სხვა ინფრასტრუქტურას მოიცავს. ელექტროქსელი გადამწყვეტ როლს ასრულებს არა მარტო ყოველდღიურ ცხოვრებაში, არამედ სასიცოცხლო მნიშვნელობის მატარებელია, მაგალითად, სასწრაფო სამედიცინო დაწესებულებებისა და ფინანსური სტრუქტურებისთვის. შესაბამისად, ქსელის სტაბილურობა აშშ-ის ერთ-ერთ მთავარ ეროვნულ ინტერესს წარმოადგენს.

ოპიოიდური რეცეპტების გაცემის რისკები

ოპიოიდური რეცეპტების გაცემის რისკები

ოპიოიდური რეცეპტების ბოროტად გამოყენებამ შესაძლოა დოზის გადაჭარბება და უფრო მეტიც, ლეტალური შედეგი გამოიწვიოს. 2016 წელს, აშშ-ში მოქმედი ჯანდაცვის დაზღვევის პროგრამის − „მედიქეას“ ფარგლებში, 14 მლნ-ზე მეტმა ბენეფიციარმა მიიღო ოპიოიდური მედიკამენტები, რომელთა საერთო ღირებულება 4.1 მლრდ დოლარია. აშშ აუდიტის ოფისმა (GAO)  გამოავლინა არასწორი ქმედებები და რისკები, მათ შორის, ერთი და იმავე ადამიანის მიერ რამდენიმე ოპიოიდის სხვადასხვა წყაროდან მიღების შემთხვევები. 

სამედიცინო ისტორია − პაციენტის უფლებები

სამედიცინო ისტორია − პაციენტის უფლებები

თუ პაციენტი სამედიცინო ისტორიის ასლს მოითხოვს, სამკურნალო დაწესებულებამ ის უნდა დააკმაყოფილოს, – ასეთია კანონი. თუმცა, ბევრი ბენეფიციარისთვის, კანონსა და რეალობას შორის საკმაოდ დიდი ნაპრალი შეიძლება არსებობდეს. აშშ აუდიტის ოფისმა (GAO) შეისწავლა პროვაიდერებსა და პაციენტებს შორის სამედიცინო ისტორიების გაცემასთან დაკავშირებული პრობლემები და დაადგინა, რომ ხშირად პაციენტები დოკუმენტების ასლების მიღებაში არარეალურად მაღალ ფასს იხდიან.

STEM საგანმანათლებლო პროგრამები

STEM საგანმანათლებლო პროგრამები

მეცნიერების, ტექნოლოგიის, ინჟინერიისა და მათემატიკის (STEM) საგანმანათლებლო პროგრამები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში სტუდენტების გადამზადებისა და ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მხრივ. როგორც აშშ აუდიტის სამსახურმა (GAO) გაარკვია, 2010-2016 წლებში ფედერალური ინვესტიციები საგანმანათლებლო პროგრამებში შედარებით სტაბილური იყო, თუმცა პროგრამების რაოდენობა 209-დან 163-მდე შემცირდა.  

ტყვიის მავნე ზემოქმედების პრევენცია სკოლებში

ტყვიის მავნე ზემოქმედების პრევენცია სკოლებში

ამერიკის შეერთებული შტატების საჯარო სკოლებში ტყვიის მავნე ზემოქმედების ყველაზე გავრცელებული წყაროა საღებავი, რომელიც 1978  წლამდე  აგებულ  შენობებშია შემორჩენილი. მართალია, შტატების ფედერალურმა მთავრობამ 1978 წლიდან ტყვიის შემცველი საღებავის გაყიდვა აკრძალა, მაგრამ ძველ სკოლებში კვლავაც არსებობს საფრთხე, რომ  ტყვიის მტვრის დაგროვება გამოიწვიოს სხვადასხვა ფაქტორმა, მათ შორის,  ტყვიის შემცველი საღებავიანი კედლების დაზიანებამ, სარემონტო სამუშაოებმა და სხვ.

ხელოვნური ინტელექტი: ახალი შესაძლებლობები, გამოწვევები და შედეგები

ხელოვნური ინტელექტი: ახალი შესაძლებლობები, გამოწვევები და შედეგები

ხელოვნურ ინტელექტს (AI) შეუძლია ადამიანების ცხოვრება და ეკონომიკური კონკურენტუნარიანობა საგრძნობლად გააუმჯობესოს მრავალი მიმართულებით და, ამასთანავე, გაუმკლავდეს საზოგადოების ყველაზე სერიოზულ გამოწვევებს. დღეს არავის უკვირს, რომ ტელეფონს ადამიანის ხმის ან სახის ამოცნობა შეუძლია, თუმცა ცოტამ თუ იცის, რომ ეს შესაძლებლობა სწორედ კომპიუტერულ პროგრამასთან − ხელოვნურ ინტელექტთანაა დაკავშირებული. ექსპერტების აზრით, ხელოვნური ინტელექტი ბადებს ახალ რისკებსაც, 

სტუდენტური სესხების დაფარვის ვარიანტები

სტუდენტური სესხების დაფარვის ვარიანტები

ამერიკის შეერთებული შტატების განათლების დეპარტამენტი ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარს გასცემს ფედერალური სტუდენტური სესხების ფარგლებში. 2017 წლის სექტემბრის მდგომარეობით, მსესხებლებს 149 მილიარდი დოლარის დავალიანება დაუგროვდათ. აშშ-ს სახელმწიფო აუდიტის ოფისმა (GAO) გამოიკვლია, რა შესაძლებლობები არსებობს უმაღლესი განათლების მისაღებად გაცემული ფედერალური სტუდენტური სესხების დასაბრუნებლად, თუ ბენეფიციარი ფინანსურად მძიმე მდგომარეობაშია.

ინტერნეტი და „საშინაო დავალება“

ხელოვნური ინტელექტი: ახალი შესაძლებლობები, გამოწვევები და შედეგები

რაც დრო გადის, ინტერნეტი სულ უფრო დიდ როლს ასრულებს ჩვენს ცხოვრებაში და ეს განსაკუთრებით მოზარდებს ეხებათ. დღესდღეობით, ინტერნეტთან წვდომა სკოლის მოსწავლეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც საკლასო ოთახში, ასევე მის გარეთ. მოზარდები, ვისაც საერთაშორისო ქსელთან წვდომა შეზღუდული აქვს ან საერთოდ არა აქვს, სირთულეებს აწყდებიან საშინაო დავალებების შესრულებისას. სახლში სწრაფი და საიმედო ინტერნეტის არქონა სკოლის მოსწავლეებს დიდ პრობლემებს უქმნის. 

პასუხობს თუ არა განათლების მართვის ინფორმაციული სისტემა მოსწავლის, მშობლისა და მასწავლებლის საჭიროებებს

eschool_xalxi+skola_gr5dzeli

განათლების მართვის ინფორმაციული სისტემის (eSchool) დანერგვა საქართველოს სკოლებში 2015 წლიდან დაიწყო. eSchool-ის მიზანია განათლების სექტორიდან  (სკოლამდელი, ზოგადი,  პროფესიული და უმაღლესი განათლება) ზუსტი მონაცემების შეგროვება და ერთიან ბაზაში ასახვა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეისწავლა, რამდენად ეფექტიანია განათლების მართვის ინფორმაციული სისტემა და შეესაბამება თუ არა არსებული პრაქტიკა თანამედროვე სტანდარტებს.

საირიგაციო ტექნოლოგიები წყლის დეფიციტის შემთხვევაში

მიუხედავად იმისა, რომ საირიგაციო სისტემა ათასწლეულებს ითვლის, ეს ტექნოლოგია დღემდე ვითარდება და უმჯობესდება. 2015 წელს აშშ-ის მასშტაბით ირიგაციაში 75-115 ტრლნ ლიტრი წყალი დაიხარჯა უმეტესად ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში, სადაც წყალი შედარებით მცირე რაოდენობით მოიპოვება და ატმოსფერული ნალექიც იშვიათია. აშშ-ის აუდიტის ოფისმა (GAO) შეისწავლა, რამდენად ეფექტიანად გამოიყენება ხელოვნური მორწყვის მეთოდები და როგორია სამთავრობო სტრატეგია წყლის კონსერვაციის მიმართულებით.

სახელმწიფოს როლი ყოფილი ჯარისკაცების დასაქმებაში

სახელმწიფოს როლი ყოფილი ჯარისკაცების დასაქმებაში

ყოველწლიურად, დაახლოებით, 200 ათასი ამერიკელი ჯარისკაცი ტოვებს სამხედრო სამსახურს და სამოქალაქო ცხოვრებას უბრუნდება. მთავრობის ვალდებულებაა, ყოფილ სამხედროებს, ასევე მათი ოჯახების წევრებს განათლების მიღებასა და კარიერული მიზნების მიღწევაში დაეხმაროს. თავდაცვის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს სამხედრო პირების ჩართვას „გარდამავალი დახმარების პროგრამაში“ (TAP). აშშ-ის აუდიტის ოფისმა (GAO) შეისწავლა, რამდენად გამართულად მუშაობს აღნიშნული პროგრამა. 

კატასტროფებისადმი მდგრადობის კონცეფცია

კატასტროფებისადმი მდგრადობის კონცეფცია

2005 წლიდან, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბუნებრივ კატასტროფებთან ბრძოლისთვის განხორციელებული ფედერალური დაფინანსება ნახევარ ტრილიონ აშშ დოლარს აღწევს. სპეციალისტების მოსაზრებით, რაც უფრო გაიზრდება სტიქიური უბედურებების სიმძაფრე და რაოდენობა, მით უფრო მნიშვნელოვანი გახდება ფედერალური დახმარების საჭიროებაც. სტატისტიკური ინფორმაციით, 1980 წლიდან შტატებში დაფიქსირდა 254 ბუნებრივი კატასტროფა, რამაც ჯამში, ქვეყანა 1.7 ტრილიონი აშშ დოლარით აზარალა.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის მხარდამჭერი სერვისები

ფსიქიკური ჯანმრთელობის მხარდამჭერი სერვისები

2017 წლის მონაცემებით, დაახლოებით, 57 მლნ ამერიკელს აღენიშნებოდა ფსიქიკური პრობლემები (მათ შორის, დეპრესია, ნარკოდამოკიდებულებით გამოწვეული დაავადებები და სხვ.), მათგან 70%-ს სამედიცინო სერვისებით არ უსარგებლია მიუხედავად იმისა, რომ მკურნალობის შედეგად შეძლებდა დაავადების სიმპტომების მართვასა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას. აშშ-ის აუდიტის ოფისის (GAO) შეფასებით,  ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანთა უმრავლესობა თვლის, რომ მკურნალობას არ საჭიროებს.

ქალთა დასაქმება ტექნიკურ სექტორში

ქალთა დასაქმების ტენდენციები ტექნიკურ სექტორში

ტექნიკური პროფილის კომპანიები ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების წყაროა, თუმცა არსებობს მოსაზრება, რომ აღნიშნულ სფეროში, გენდერული თვალსაზრისით, კადრების შერჩევის არათანაბარი პირობებია. აშშ აუდიტის ოფისმა (GAO) გამოიკვლია ტექნიკურ სექტორში დასაქმების ტენდენციები და შეისწავლა, როგორ რეაგირებენ დისკრიმინაციის ფაქტებზე დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების კომისია და კონტრაქტების შესრულების ფედერალური პროგრამის სამსახური. 

როგორ ყიდულობს მთავრობა სახელმწიფო მიწებს

როგორ ყიდულობს მთავრობა სახელმწიფო მიწებს

მიწისა და წყლის კონსერვაციის ფონდი (LWCF) არის აშშ-ის სახაზინო სამსახური, რომელიც დაარსდა 1965 წელს სუფთა ჰაერზე დასვენების ხელმისაწვდომობის შენარჩუნების, განვითარებისა და უზრუნველყოფის მიზნით. ფონდის ყოველწლიური ბიუჯეტი 900 მლნ აშშ დოლარია, რაც, პირველ რიგში, ნავთობისა და გაზის იჯარის გადასახადებიდან ივსება. GAO-მ შეისწავლა 2014-2018 წლებში ფონდის მიერ განხორციელებული პროგრამები, ასევე 2013-2017 წლებში LWCF-ის თანხებით შეძენილი ფედერალური მიწები და  შესყიდვის მეთოდები.

ელექტროქსელის კიბერუსაფრთხოება

ელექტროქსელის კიბერუსაფრთხოება

ელექტროქსელი ელექტროენერგიის კომერციული გენერირების, გადაცემისა და განაწილების სისტემაა, რომელიც ელექტროხაზებსა და სხვა ინფრასტრუქტურას მოიცავს. ელექტროქსელი გადამწყვეტ როლს ასრულებს არა მარტო ყოველდღიურ ცხოვრებაში, არამედ სასიცოცხლო მნიშვნელობის მატარებელია, მაგალითად, სასწრაფო სამედიცინო დაწესებულებებისა და ფინანსური სტრუქტურებისთვის. შესაბამისად, ქსელის სტაბილურობა აშშ-ის ერთ-ერთ მთავარ ეროვნულ ინტერესს წარმოადგენს.

ოპიოიდური რეცეპტების გაცემის რისკები

ოპიოიდური რეცეპტების გაცემის რისკები

ოპიოიდური რეცეპტების ბოროტად გამოყენებამ შესაძლოა დოზის გადაჭარბება და უფრო მეტიც, ლეტალური შედეგი გამოიწვიოს. 2016 წელს, აშშ-ში მოქმედი ჯანდაცვის დაზღვევის პროგრამის − „მედიქეას“ ფარგლებში, 14 მლნ-ზე მეტმა ბენეფიციარმა მიიღო ოპიოიდური მედიკამენტები, რომელთა საერთო ღირებულება 4.1 მლრდ დოლარია. აშშ აუდიტის ოფისმა (GAO)  გამოავლინა არასწორი ქმედებები და რისკები, მათ შორის, ერთი და იმავე ადამიანისთვის რამდენიმე ოპიოიდის სხვადასხვა წყაროდან მიღების შემთხვევები. 

სამედიცინო ისტორია − პაციენტის უფლებები

სამედიცინო ისტორია − პაციენტის უფლებები

თუ პაციენტი სამედიცინო ისტორიის ასლს მოითხოვს, სამკურნალო დაწესებულებამ ის უნდა დააკმაყოფილოს, – ასეთია კანონი. თუმცა, ბევრი ბენეფიციარისთვის, კანონსა და რეალობას შორის საკმაოდ დიდი ნაპრალი შეიძლება არსებობდეს. აშშ აუდიტის ოფისმა (GAO) შეისწავლა პროვაიდერებსა და პაციენტებს შორის სამედიცინო ისტორიების გაცემასთან დაკავშირებული პრობლემები და დაადგინა, რომ ხშირად პაციენტები დოკუმენტების ასლების მიღებაში არარეალურად მაღალ ფასს იხდიან.

STEM საგანმანათლებლო პროგრამები

STEM საგანმანათლებლო პროგრამები

მეცნიერების, ტექნოლოგიის, ინჟინერიისა და მათემატიკის (STEM) საგანმანათლებლო პროგრამები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში სტუდენტების გადამზადებისა და ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მხრივ. როგორც აშშ აუდიტის სამსახურმა (GAO) გაარკვია, 2010-2016 წლებში ფედერალური ინვესტიციები საგანმანათლებლო პროგრამებში შედარებით სტაბილური იყო, თუმცა პროგრამების რაოდენობა 209-დან 163-მდე შემცირდა.  

ტყვიის მავნე ზემოქმედების პრევენცია სკოლებში

ტყვიის მავნე ზემოქმედების პრევენცია სკოლებში

ამერიკის შეერთებული შტატების საჯარო სკოლებში ტყვიის მავნე ზემოქმედების ყველაზე გავრცელებული წყაროა საღებავი, რომელიც 1978  წლამდე  აგებულ  შენობებშია შემორჩენილი. მართალია, შტატების ფედერალურმა მთავრობამ 1978 წლიდან ტყვიის შემცველი საღებავის გაყიდვა აკრძალა, მაგრამ ძველ სკოლებში კვლავაც არსებობს საფრთხე, რომ  ტყვიის მტვრის დაგროვება გამოიწვიოს სხვადასხვა ფაქტორმა, მათ შორის,  ტყვიის შემცველი საღებავიანი კედლების დაზიანებამ, სარემონტო სამუშაოებმა და სხვ.

ხელოვნური ინტელექტი: ახალი შესაძლებლობები, გამოწვევები და შედეგები

ხელოვნური ინტელექტი: ახალი შესაძლებლობები, გამოწვევები და შედეგები

ხელოვნურ ინტელექტს (AI) შეუძლია ადამიანების ცხოვრება და ეკონომიკური კონკურენტუნარიანობა საგრძნობლად გააუმჯობესოს მრავალი მიმართულებით და, ამასთანავე, გაუმკლავდეს საზოგადოების ყველაზე სერიოზულ გამოწვევებს. დღეს არავის უკვირს, რომ ტელეფონს ადამიანის ხმის ან სახის ამოცნობა შეუძლია, თუმცა ცოტამ თუ იცის, რომ ეს შესაძლებლობა სწორედ კომპიუტერულ პროგრამასთან − ხელოვნურ ინტელექტთანაა დაკავშირებული. ექსპერტების აზრით, ხელოვნური ინტელექტი ბადებს ახალ რისკებსაც, 

სტუდენტური სესხების დაფარვის ვარიანტები

სტუდენტური სესხების დაფარვის ვარიანტები

ამერიკის შეერთებული შტატების განათლების დეპარტამენტი ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარს გასცემს ფედერალური სტუდენტური სესხების ფარგლებში. 2017 წლის სექტემბრის მდგომარეობით, მსესხებლებს 149 მილიარდი დოლარის დავალიანება დაუგროვდათ. აშშ-ს სახელმწიფო აუდიტის ოფისმა (GAO) გამოიკვლია, რა შესაძლებლობები არსებობს უმაღლესი განათლების მისაღებად გაცემული ფედერალური სტუდენტური სესხების დასაბრუნებლად, თუ ბენეფიციარი ფინანსურად მძიმე მდგომარეობაშია.

ინტერნეტი და „საშინაო დავალება“

ხელოვნური ინტელექტი: ახალი შესაძლებლობები, გამოწვევები და შედეგები

რაც დრო გადის, ინტერნეტი სულ უფრო დიდ როლს ასრულებს ჩვენს ცხოვრებაში და ეს განსაკუთრებით მოზარდებს ეხებათ. დღესდღეობით, ინტერნეტთან წვდომა სკოლის მოსწავლეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც საკლასო ოთახში, ასევე მის გარეთ. მოზარდები, ვისაც საერთაშორისო ქსელთან წვდომა შეზღუდული აქვს ან საერთოდ არა აქვს, სირთულეებს აწყდებიან საშინაო დავალებების შესრულებისას. სახლში სწრაფი და საიმედო ინტერნეტის არქონა სკოლის მოსწავლეებს დიდ პრობლემებს უქმნის. 

არის თუ არა კანონიერი თქვენი ონლაინ შენაძენი?

არის თუ არა კანონიერი თქვენი ონლაინ შენაძენი?

იმ რეალობიდან გამომდინარე, რომ აშშ-ის ტერიტორიაზე ხშირად ხვდება უკანონო, ფალსიფიცირებული და ხშირ შემთხვევაში, ჯანმრთელობისათვის მავნე სამომხმარებლო საქონელი, აშშ-ის აუდიტის სამსახურმა გადაწყვიტა, ჩაეტარებინა კვლევა, დაედგინა ის წყაროები, თუ რა გზებით ხდება მსგავსი პროდუქციის შედინება სახელმწიფოს ტერიტორიაზე და გამოევლინა თავდაცვის ეფექტური საშუალებები. ონლაინ ვაჭრობის განვითარებასთან ერთად, უფრო მეტი ყალბი, ფალსიფიცირებული და უკანონო საქონელი შეიძლება მოხვდეს..

ძებნა

ტოპ პოსტები

გამოიწერე სიახლე

რამდენად ხშირად ეცნობით ჩვენს ბლოგს?

Loading ... Loading ...