პოსტები

არის თუ არა სახანძრო უსაფრთხოების ზედამხედველობის არსებული სისტემა ხანძრების პრევენციისკენ მიმართული

არის თუ არა სახანძრო უსაფრთხოების ზედამხედველობის არსებული სისტემა ხანძრების პრევენციისკენ მიმართული

ქვეყანაში მზარდი ტენდენციით ხასიათდება ხანძრების და მათ შედეგად მიყენებული ზარალის რაოდენობა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სტატისტიკით, მატერიალური ზარალის 85%-ზე მეტი შენობა-ნაგებობებში გაჩენილ ხანძრებზე მოდის. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეისწავლა, რამდენად უზრუნველყოფს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მიერ განხორციელებული სახანძრო-ტექნიკური შემოწმება სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვას ობიექტებში. 

სრულდება თუ არა ევროკავშირის მიერ დადგენილი ჰაერის ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტები?

სრულდება თუ არა ევროკავშირის მიერ დადგენილი ჰაერის ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტები?

EUROSAI-ს ერთობლივ აუდიტში მონაწილე ქვეყნებიდან, ესტონეთის გარდა, ვერცერთი ქვეყანა ვერ უზრუნველყოფს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებთან სრულ შესაბამისობას. მეტიც, ხშირ შემთხვევაში, მთავრობების მცდელობები, განახორციელონ ეფექტიანი ქმედებები ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით, წარუმატებლად სრულდება და შესაბამისად, ვერც მოქალაქეების ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა ხერხდება.

რატომ ხდებიან მოტივირებული აბიტურიენტები დემოტივირებული სტუდენტები?

რატომ ხდებიან მოტივირებული აბიტურიენტები დემოტივირებული სტუდენტები?

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა უმაღლესი განათლების უზრუნველყოფის ხარისხი შეისწავლა და დაადგინა, რომ 2014 წელს კურსდამთავრებულთა 64%-მა საბაკალავრო პროგრამები საშუალოზე დაბალი აკადემიური მოსწრებით დაასრულა. ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიშის მიხედვით, საშუალოზე დაბალი აკადემიური მოსწრების მქონე კურსდამთავრებულთა 40% სწორედ ის სტუდენტები არიან, რომლებმაც ერთიანი ეროვნული გამოცდები წარმატებით ჩააბარეს და 50%-დან 100%-მდე სახელმწიფო დაფინანსება…

ცარიელი აუდიტორია, ანუ ლექცია/სემინარებზე დასწრების მაჩვენებელი 15%-ია

ცარიელი აუდიტორია, ანუ ლექცია/სემინარებზე დასწრების მაჩვენებელი 15%-ია

მოქმედი კანონმდებლობით, ლექცია/სემინარებზე დასწრება სტუდენტის შეფასების აუცილებელი კომპონენტი არ არის, მაგრამ დისტანციური სწავლების არარსებობის პირობებში, უმაღლესი განათლების მიღების წინაპირობად კვლავაც ლექციებზე დასწრება რჩება. აუდიტორებმა უმაღლეს სასწავლებლებში მონიტორინგის შედეგად გამოთვალეს, რომ დაკვირვების დღეებში ლექცია/სემინარებზე დასწრების საერთო მაჩვენებელი 15% იყო, ანუ სასწავლო პროცესში არ მონაწილეობდა სტუდენტების 85%.

შრომის ინსპექცია შეზღუდული უფლებამოსილებით

შრომის ინსპექცია შეზღუდული უფლებამოსილებით

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა დასაქმებულთა შრომითი უფლებების შესახებ მომზადებულ ანგარიშში შრომის ინსპექტორის არსებული ფორმატი შეაფასა, როგორც არაეფექტური და საერთაშორისო სტანდარტებთან შეუსაბამო. საერთაშორისო სტანდარტებით, შრომის ინსპექცირება გულისხმობს შრომის უფლებების სრული სპექტრის შემოწმებას, სამუშაო ადგილზე უნებართვოდ შესვლასა და სანქცირებას.  საქართველოს კანონმდებლობით კი, 2018 წლამდე შრომის ინსპექცია …

საგზაო მოძრაობის წესების სისტემატურად დამრღვევი მძღოლებისთვის სასჯელი გამკაცრდება

საგზაო მოძრაობის წესების სისტემატურად დამრღვევი მძღოლებისთვის სასჯელი გამკაცრდება

მძღოლები, რომლებიც სისტემატურად არღვევენ საგზაო მოძრაობის წესებს, ხშირად ქმნიან ფატალური შედეგით დასრულებულ ავტოსაგზაო შემთხვევებს. ამ ფონზე, კანონმდებლობაში არსებული სხვადასხვა სახის ხარვეზის გამო,  ვერ ხერხდება საჭირო და პროპორაციული სანქციების გამოყენება. ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიშის თანახმად, 2011-2018 წლებში 10 მძღოლზე ირიცხება 622 ერთეული ჯარიმა (805.72 ათასი ლარი). აქედან, სულ გადაუხდელია 591 ერთეული ჯარიმა (800.09 ათასი ლარი), საიდანაც 546 ჯარიმა, ანუ …

ავტოსაგზაო წესების დამრღვევთა 25-30% თავს არიდებს ჯარიმების გადახდას

ავტოსაგზაო წესების დამრღვევთა 25-30% თავს არიდებს ჯარიმების გადახდას

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის ანგარიშის თანახმად, ავტოსაგზაო შემთხვევებისას გამოწერილი ჯარიმების გადახდის მაჩვენებელი ყოველწლიურად მცირდება, ხოლო გაუქმებული და არჩაბარებული ჯარიმების რაოდენობა – იზრდება. ბოლო წლების ტენდენცია ასეთია: 2014 წელს გადახდილია გამოწერილი ჯარიმების საერთო რაოდენობის 88.8%, 2017 წელს კი ეს მაჩვენებელი 75.3%-მდე შემცირდა. ჯარიმის გადახდის მიზანი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის პრევენციაა, ამიტომ მნიშვნელოვანია…

რამდენად დამოკიდებულია შრომისუნარიანი პირი სოციალურ დახმარებაზე?

რამდენად დამოკიდებულია შრომისუნარიანი პირი სოციალურ დახმარებაზე?

ეფექტიანობის აუდიტის ჯგუფის მიერ გამოკითხული ბენეფიციარების უმრავლესობის აზრით, დასაქმება სოციალური დახმარების დაკარგვასთანაა გაიგივებული. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგია“ გარკვეულ შეღავათს ითვალისწინებს ბენეფიციარების დასაქმების შემთხვევაში, თუმცა რაკი სარეიტინგო ქულის დაანგარიშების და მასზე შემოსავლის გავლენის მეთოდოლოგია საკმაოდ რთულია …

საარსებო შემწეობაზე დამოკიდებული პირები – მიზეზები და ტენდენციები

საარსებო შემწეობაზე დამოკიდებული პირები – მიზეზები და ტენდენციები

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა, სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიისა და სოციალურად დაუცველთა სტატისტიკის შესწავლის შემდგომ,  რამდენიმე საინტერესო ტენდენცია გამოკვეთა. ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიშის თანახმად: არ არსებობს სტრატეგიული დოკუმენტი ბენეფიციარების სოციალურ დახმარებებზე დამოკიდებულების შემცირების უზრუნველყოფისთვის. სამწუხაროდ, ამ მიმართულებით …

ინკლუზიური სწავლება: 2082 საჯარო სკოლიდან სათანადოდ ადაპტირებულია 17

ინკლუზიური სწავლება: 2082 საჯარო სკოლიდან სათანადოდ ადაპტირებულია 17

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციის  შესაბამისად,  ინკლუზიურ განათლებაში ჩართულ სპეციალურ პედაგოგებს მასწავლებლის სტატუსი მიენიჭათ. „ზოგადი  განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებით, გაიზრდება სცეპპედაგოგების ანაზღაურება და პარალელურად, მოხდება მათი პროფესიული გადამზადების ხელშეწყობა. „ინკლუზიური სწავლების“ ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში ასევე მოიცავს რეკომენდაციებს, რაც მიზნად ისახავს ინკლუზიური განათლების ხარისხის …

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მთავარი წყარო – გამონაბოლქვი

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მთავარი წყარო – გამონაბოლქვი

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ერთ-ერთი მთავარი წყარო ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვია. ეფექტიანობის ანგარიშის თანახმად, ამ მხრივ განსაკუთრებით რთული ვითარება დედაქალაქშია. 2016 წლის ოფიციალური მონაცემებით, ქვეყანაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების 37% სწორედ თბილისშია რეგისტრირებული. როგორც ცნობილია, გამონაბოლქვით გამოწვეული ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ზრდაზე მნიშვნელოვან გავლენას ძველი და ტექნიკურად …

ბლოგი ეფექტიანობის აუდიტზე

ეფექტიანობის აუდიტი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მომავალი და ჩვენი  ხუთწლიანი სტრატეგიის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. იგი გვაძლევს საშუალებას, განვიხილოთ და შევისწავლოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში. მრავალი განვითარებული ქვეყნის პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ეფექტიანობის აუდიტს მნიშვნელოვანი სარგებლის მოტანა შეუძლია საჯარო მმართველობის სისტემური გაუმჯობესების …

სტუდენტური სესხების დაფარვის ვარიანტები

სტუდენტური სესხების დაფარვის ვარიანტები

ამერიკის შეერთებული შტატების განათლების დეპარტამენტი ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარს გასცემს ფედერალური სტუდენტური სესხების ფარგლებში. 2017 წლის სექტემბრის მდგომარეობით, მსესხებლებს 149 მილიარდი დოლარის დავალიანება დაუგროვდათ. აშშ-ს სახელმწიფო აუდიტის ოფისმა (GAO) გამოიკვლია, რა შესაძლებლობები არსებობს უმაღლესი განათლების მისაღებად გაცემული ფედერალური სტუდენტური სესხების დასაბრუნებლად, თუ ბენეფიციარი ფინანსურად მძიმე მდგომარეობაშია.

ინტერნეტი და „საშინაო დავალება“

ხელოვნური ინტელექტი: ახალი შესაძლებლობები, გამოწვევები და შედეგები

რაც დრო გადის, ინტერნეტი სულ უფრო დიდ როლს ასრულებს ჩვენს ცხოვრებაში და ეს განსაკუთრებით მოზარდებს ეხებათ. დღესდღეობით, ინტერნეტთან წვდომა სკოლის მოსწავლეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც საკლასო ოთახში, ასევე მის გარეთ. მოზარდები, ვისაც საერთაშორისო ქსელთან წვდომა შეზღუდული აქვს ან საერთოდ არა აქვს, სირთულეებს აწყდებიან საშინაო დავალებების შესრულებისას. სახლში სწრაფი და საიმედო ინტერნეტის არქონა სკოლის მოსწავლეებს დიდ პრობლემებს უქმნის. 

არის თუ არა კანონიერი თქვენი ონლაინ შენაძენი?

არის თუ არა კანონიერი თქვენი ონლაინ შენაძენი?

იმ რეალობიდან გამომდინარე, რომ აშშ-ის ტერიტორიაზე ხშირად ხვდება უკანონო, ფალსიფიცირებული და ხშირ შემთხვევაში, ჯანმრთელობისათვის მავნე სამომხმარებლო საქონელი, აშშ-ის აუდიტის სამსახურმა გადაწყვიტა, ჩაეტარებინა კვლევა, დაედგინა ის წყაროები, თუ რა გზებით ხდება მსგავსი პროდუქციის შედინება სახელმწიფოს ტერიტორიაზე და გამოევლინა თავდაცვის ეფექტური საშუალებები. ონლაინ ვაჭრობის განვითარებასთან ერთად, უფრო მეტი ყალბი, ფალსიფიცირებული და უკანონო საქონელი შეიძლება მოხვდეს..

მონაცემების კონფიდენციალურობა ინტერნეტ სივრცეში

არის თუ არა კანონიერი თქვენი ონლაინ შენაძენი?

თუკი ინტერნეტის გამოყენებით ვაჭრობა, ისევე როგორც კომუნიკაცია, თქვენთვის უცხო არაა, მაშასადამე, მნიშვნელოვანია იმის ცოდნაც, რომ ონლაინ სერვისების მომწოდებელი საშუალებები მუდმივად ინახავენ თქვენ შესახებ ისეთ ინფორმაციას, როგორიცაა ძიების შედეგები, ფინანსური ინფორმაცია და თქვენი ადგილსამყოფელიც კი. აშშ-ის აუდიტის სამსახურმა შეისწავლა, როგორ ახორციელებენ აშშ-ის სხვადასხვა ფედერალური ორგანოები ინტერნეტმომხმარებელთა მონაცემების კონფიდენციალურობის დაცვას

ძებნა

ტოპ პოსტები

გამოიწერე სიახლე

რამდენად ხშირად ეცნობით ჩვენს ბლოგს?

Loading ... Loading ...